Cart 0
Pony Easy Grip Crochet Hook Set - 9 Hooks sizes 2mm - 6mm - hanrattycraftsgifts.co.uk

Pony Easy Grip Crochet Hook Set - 9 Hooks sizes 2mm - 6mm

£14.99
Pony Easy Grip Crochet Hook Set - 9 Hooks sizes 2mm - 6mm

  • Set of 9 Crochet Hooks
  • Easy Grip handle
  • Colour coded bright coloured handles
  • Sizes 2mm - 6mm